Henkilötietolain mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Ravintola Fieno
Y: 1490943-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Fieno.fi-sivuston yhteysrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään verkkosivuston toimesta asiakkaiden tilausten toimittamista, asiakassuhteen hoitamista sekä asiakasyhteydenottoja varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavien kategorioiden mukaisia henkilötietoja:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Yritys
• Viesti

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot verkkosivuston yhteyslomakkeella.

Asiakkaista voidaan tallentaa kohdan 5. kategorioiden lisäksi myös palvelun käytön mittaustietoja Google Analytics -työkalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi verkkokaupan ylläpitäjille, yhteistyökumppaneille, asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille voidaan luovuttaa henkilötietoja. Näitä tietoja on mahdollista luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee toimittaa osoitteeseen [email protected], jolloin tiedot poistetaan manuaalisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä on lupa käyttää ainoastaan henkilöillä ja ylläpitäjillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Kielto-oikeus
Asiakas voi saada katsottavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saattaa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, mikäli asiakas on edellisen kerran saanut tietonsa tarkastettavakseen alle vuoden sisällä.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Asiakkaalla on tämän lisäksi myös oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Tietoa evästeistä

Tämä sivusto saattaa käyttää toiminnallisia evästeitä sivuston toiminnan varmistamiseksi ja sisältöjen esittämiseksi. Toiminnallisten evästeiden käytön lisäksi sivusto saattaa käyttää Google Analytics -työkalua sivuston kävijätietojen mittaamiseen.

In English

DATA PROCESSING STATEMENT 

1. The controller
Restaurant Fieno
Y: 1490943-4

2. Contact person for register matters
[email protected]

3. The name of the registry
Contact register for the Restaurantpetronella.fi website

4. Purpose of the processing of personal data
Personal information is collected, processed and used by the website for the delivery of customer orders, customer relationship management and customer contacts.

5. Information content of the register
The register may contain personal data in the following categories:
• Name
• Phone number
• Email address
• Company
• Message

6. Regular sources of information in the register
The regular source of information in the register is the information collected from customers themselves using the website's contact form.

In addition to the categories in Section 5, Google Analytics can also be used to record customer usage metrics.

7. Regular disclosures
Personal data may be disclosed to third parties located in the European Union, such as e-commerce operators, partners, companies that may provide services ordered by the customer, and authorities. This information may be disclosed for the supply of goods and services and for the performance of the contract between the customer. Personal data will not be disclosed to third parties without the express consent of the party concerned, except for the purpose mentioned above, unless otherwise provided by law.

8. Deleting Data
The data may be deleted at the Customer's request or due to the termination of the customer relationship. Requests for deletion of data must be sent to [email protected], in which case the data will be deleted manually.

9. Registry Security Principles
The customer register may only be used by persons and administrators whose job description includes its use. The use of the register is monitored with user-specific usernames and passwords.

10. Right of Prohibition
The customer can get information about him. The controller may charge a reasonable fee for the provision of the information, covering the direct costs, if the customer has previously received his or her information for inspection within less than one year.

The customer has the right to verify his or her registered data in accordance with the Personal Data Act. In addition, the customer has the right to prohibit the processing and disclosure of personal data for direct marketing and distance selling.

About cookies

This website may use functional cookies to ensure the operation of the website and to display the content. In addition to the use of functional cookies, a website may use Google Analytics to measure site traffic data.